Projektet mining site

Här presenterar jag mitt arbete med projektet mining site som är ett platsspecifikt verk innehållande ljud- och ljusinstallation, performance och video. Verket ägde rum den 31 januari 2010. Här kan du följa min platsundersökning från september 2009 fram till iscensättningen av verket. Det magiska med sådana här verk är att de bara finns under en kortare tid, det som presenteras här är bara en dokumentation.

tisdag 2 februari 2010

Tack för en härlig kväll! # Thanks for a lovely evening!


Mining Site har lärt mig mycket och varit ett otroligt roligt arbete från början till slut. Visningen av gruvan i söndags kväll blev precis som jag hade tänkt mig och bättre än jag vågat hoppas. Jag är otroligt glad över att så många trotsade kylan (nära -20 grader) och kom för att uppleva mina installationer och performance! Tusen tack!

Att jag inte gick på djupet i min presentation av verket i välkomsttalet var ett medvetet val, eftersom jag ville ge er utrymma att själva skapa förståelse av platsen och verket. Den som ändå vill höra om mina tankar om verket kan fortsätta läsa här.

Första delen av mitt arbete har varit inriktat på att utforska gruvan och dess omgivning utifrån historia, dagens användning och min subjektiva upplevelse av gruvan. Det är bara detta arbete som jag har fört upp här på bloggen. Arbetet med att omsätta undersökningen i en gestaltning har jag hållit för mig själv, för att som sagt tillåta er att själva uppleva gruvan och platsen.
Jag har tagit fasta på gruvans mäktiga och som jag uppfattar det, lite mystiska miljö. Denna har jag valt att framhäva genom ljussättning och ljudinstallation. Ofta har min fantasi skenat iväg med mig när jag ensam, i åtskilliga timmar, suttit inne i brottet. Jag har tänkt mig platsen som kluven, nästan som två olika världar, där den ena har blivit en schablonbild av det hårda arbetets slit och den andra en fantasivärld, en utopi, där inget arbete görs för annat än rent nöje. Min tanke var att denna plats, utopin, finns som en bubbla i verkligheten, och att gruvans tunnlar fungerar som portar in och ut ur denna. Jag föreställer mig att vi i söndags såg verkligheten som en fiktiv bild, eller kanske ett minne, på bergväggen medan utopins arbetare var verkliga och utvann musik ur berget mitt framför oss.

Det härliga med en utopi är att den tillåter skaparen att vara allsmäktig, men av samma anledning är den svår att dela med andra. Utopier kan bara existera i fantasin. De som är fascinerande i detta är att varje person som i söndags gick in i gruvan skapade en egen fantasivärld, kanske i syfte att för sig själv förklara och binda ihop verket, kanske av det rena nöjet i att fantisera.

Jag vill till sist tydligt påpeka att detta inte är den Rätta tolkningen av verket, din egen tolkning är lika Rätt.

Jag har haft mycket god hjälp i mitt arbete, särskilt tack till: Per Hüttner, Dag Ahlqvist, Annette Wennerstål, Rory Orman, Samuel Castro, Erika Ahlqvist och sist men inte minst Madeleine Näs.#

Mining Site has learned me a lot and been an incredibly fun job from start to finish. The appearance of the mine on Sunday night was just as I had imagined and better than I dared to hope. I'm incredibly happy that so many people braved the cold (near -20 degrees) and got to experience my installations and performance! Thanks!


I did not go in depth in my presentation of the work in the welcoming, that was a conscious choice, because I wanted to give you the possibillity to create an understanding of the place and work. Those who still want to hear about my thoughts of the work can continue reading here.


The first part of my work has focused on exploring the mine and its surroundings based on history, current use, and my subjective experience of the mine. It is just this work that I brought up here on the blog. Efforts to translate the survey in an interpretation, I have kept to myself, as I said before, to allow you to experience the mine itself and the location.


I have taken up the mine's powerful, and as I understand it, a bit mysterious environment. That I have chosen to highlight by lighting and sound installation. Often my imagination run away with me when I am alone, for several hours, sat inside the mine. I have imagined the place as ambivalent, almost like two different worlds, one of which has become a shablon of the hard work, and the other a fantasy world, a utopia, where no work is done for other than pure pleasure. My thought was that this place, utopia, exist like a bubble in the real world, and that the mine's tunnels act as gates in and out of this. I imagine that we saw the reality on Sunday as a fictional picture, or perhaps a memory, on the rock wall while the utopia workers were genuine and mined music in front of us.


The wonderful with a utopia is that it allows the creator to be omnipotent, but for the same reason it is difficult to share with others. Utopia can only exist in the imagination. That is fascinating in this is that every person who on Sunday went into the mine created his own fantasy world, perhaps in order to explain to himself and to tie together the work, perhaps by the pure pleasure of the imagination.


Finally, I would clearly point out that this is not the correct interpretation of the work, your own interpretation is equally right.


I have hade lots of help in my work, my special thanks to: Per Hüttner, Dag Ahlqvist, Annette Wennerstål, Rory Orman, Samuel Castro, Erika Ahlqvist and last but not least, Madeleine Näs.

fredag 22 januari 2010

Inbjudan! # Invitation!

Välkomen till Sätra Gruva kl 17:00 den 31 januari!

Efter att ha utforskat, undersökt och upplevt gruvan en längre tid tycker jag mig ha funnit två världar, två pooler.


Jag bjuder in dig att själv komma och uppleva gruvan på ett allderles speciellt sätt den 31/1 med hjälp av ljudinstallation, videokonst och performance.

Klädkod: Varm! kängor, vantar och mössa rekomenderas!

Tacka JA till inbjudan genom att mejla cecilia.ahlqvist@gmail.com


#

Welcome to Satra Mine at 17:00 January 31!

After exploring, examining and experienced the mine for a long time, I think I have found two worlds, two pools.

I'm inviting you to come and experience yourself the mine in a special way allderles the 31 / 1 through ljudinstallation, video art and performance.

Dress Code: warm! boots, gloves and hats are recommended!

Accept the invitation by mail cecilia.ahlqvist@gmail.com

fredag 6 november 2009

2009-10-15 vakuum # vacuum

När jag befinner mig i gruvan är det som om jag kliver in i ett vakuum. Jag har tänkt mycket på det här med att jag inte lämnar några befintliga spår efter mig i gruvan. Är gruvan glömd av tiden?

När jag tittar tillbaka i mina anteckningar ser jag två olika platser, den slitiga, smutsiga, gruvan där arbetare offrar sina liv för att utvinna rikedomar, och den rofyllda, fantasieggande, tidslösa gruvan där alla måsten är som bortblåsta. Kanske finns dessa två platser i gruvan samtidigt? eller finns ingen av dem där utan endast i mitt huvud?

#

When I’m in the mine, it is as if I walk into a vacuum. I have been thinking about this, that I don’t leave any existing traces of me in the mine. Is the mine forgotten by time?

When I look back in my notes, I see two different places, the wearing, dirty, mine where workers are sacrificing their lives for the extraction of wealth, and the peaceful, imaginative, timeless mine where all have-to is blown away. Perhaps these two places are in the mine at the same time? or there is not one of them there, but only in my head?

måndag 26 oktober 2009

2009-10-05 ruinens sång # the song of the ruinIdag har jag suttit inne i ruinen, jag vet inte hur länge, en timme eller två dagar? Jag gick förbi den för att komma till gruvan men fastnade på något sätt. Det har varit ganska ruggigt väder idag grått, dimmigt och inte en rörelse i luften. Jag vet inte varför men jag fick för mig att jag skulle gå in i ruinen och där hörde jag ett klingande ljud. Först tyckte jag att det kom väldigt långt bort ifrån men ju mer jag lyssnade desto klarare och mer välbekant blev det. Jag satt länge och lyssnade bara för lyssnandets skull.


Efter ett tag kom jag ihåg att jag hört ljudet en gång tidigare när jag stått precis utanför ruinen. På samma sätt som då kunde jag inte avgöra vad det var som orsakade ljudet, eller musiken, för klingandet höjde och sänkte sig melodiskt. Mitt rationella tänkande tog överhanden och började försöka komma på logiska förklaringar till ljudet, men i samma stund försvann det.


#


Today I have been inside the ruins, I don’t know for how long, an hour or two days? I walked past it to get to the mine, but got stuck somehow. It has been quite bad weather today, gray, foggy and not a movement in the air. I don’t know why but I got the idea that I would go into the ruins and there I heard a jingling sound. At first I thought it was very far away but the more I listened the clearer and more familiar it became. I sat a long time and listened only for the sake of listening.


After a while I remembered that I heard the sound once before when I stood just outside the ruin. Just as then I could not determine what was causing the sound or music, for the blade force rose and fell melodiously. My rational thinking took over and tried to come up with logical explanations for the sound, but at the same moment it vanished.

lördag 24 oktober 2009

2009-10-01 en dikt # a poem


Nu var det ett tag sedan jag skrev. Jag har varit i gruvan så ofta jag kunnat den senaste tiden. Solen och det varma vädret är försvunna men det gör inget. Platsen är så lugn och rofylld samtidigt som jag fortfarande upplever den som ny. Att stress och alla måsten blir som bortblåsta och det ända verkliga är gruvan.


Jag hittade en papperslapp på stigen till gruvan en dag. Det stod:


Sitter i min mormors kök.
Allt luktar som alltid
Allt ser ut som alltid
Allt är som alltid
Kanske..
Står på busshållplatsen.
Alla står tysta som alltid
Alla har brottom som alltid
Alla måste som alltid
Allt är som alltid
Kanske..
Går till jobbet.
Trött som alltid
Behöver kaffe som alltid
Grått som alltid
Kanske..
Kanske..

#

It was a while since I wrote. I've been in the mine as often as I could recently. The sun and the warm weather is gone but it doesn’t matter. The place is so peaceful and quietbut I still experience it as new. That stress and all musts are blown away and the only thing real is the mine.


I found a piece of paper on the path to the mine one day. It stud:


Sitting in my grandmother's kitchen.

Everything smells like always

Everything looks like always

Everything is as always

Maybe ..

Standing at the bus stop.

Everyone are quiet as always

Everyone are in hurry as always

Everyone needs to as always

Everything is as always

Maybe ..

Going to work.

Tired as always

Need coffee as always

Gray as always

Maybe ..

Maybe ..

2009-09-25 utsuddad # vanished

Jag har just varit i gruvan. Idag var jag där ensam och det var härligt. Jag smög genom tunneln i mina gummistövlar när jag komma att tänka på en sak. Trotts att jag har varit där flera gånger nu, och i sällskap med andra, finns inga fotspår i rosten som täcker botten i tunneln. inte heller finns några fotspår i leran inne i gruvan. Är inte detta lite märkligt?

Ju mer jag tänkte på detta insåg jag att det är som om jag besöker platsen för första gången varje gång jag åker dit. Alla spår av tidigare besök raderas. Som om min påverkan är så obetydlig att den inte består längre när jag lämnat gruvan.

Jag slängde en sten i pölen i gruvans mitt. Det flöt björklöv på vattnet och de skingrade sig med ringarna utifrån stenens nedslag. Kanske finns det ett naturvetenskapligt svar på detta fenomen men det är inte desto mindre fascinerande; när ringarna lagt sig och vattnet åter var stilla seglade löven tillbaka in mot stenens nedslagsplats för att återta sina ursprungliga platser. Precis som om jag aldrig kastat någon sten. Känslan av att vara en illusion har aldrig varit så stark. Finns gruvan ens, i verkligheten? Eller är det jag som inte finns i gruvan?

#

I've just been in the mine. Today I was there alone and it was wonderful. I slipped through the tunnel in my rubber boots when I come to think of something. Thought I have been there several times now, and in company with others, there are no footprints in the rust that covers the bottom of the tunnel. Nor are there any footprints in the mud inside the mine. Isn’t this a bit strange?

The more I thought about this, I realized that it is as if I visit the site for the first time, every time I go there. All traces of previous visits erased. As for my influences are so insignificant that it doesn’t exist after that I left the mine.

I threw a stone in the pond at the middle of the mine. The birch leaves floating on the water and scattered with the rings from the stones impacts. Perhaps there is a scientific answer to this phenomenon but it is nonetheless fascinating, when the rings settled and the water was calm again sailed the leaves back into the stones strike-spot to regain their original locations. Just as if I had never thrown a stone. The feeling of being an illusion has never been so strong. Does the mine even exist in real life? Or is it me who doesn’t exist in the mine?

torsdag 22 oktober 2009

2009-09-22 Hårt arbete # Hard work

AB Kis bröt bara svavel i gruvan under ett års tid. Det är fascinerande vilka resurser som lagts ned bara för att efter ett år kastas bort. Stadsingenjören i norrköping skissade på att bygga en hel liten stad kring gruvan där arbetarna skulle kunna leva med sina familjer. Det skulle finnas restaurang och gymnastiksal, telegraf och livsmedelsbutik! Arbetarhusen byggdes men hade, enligt Ivar Petterson, som arbetade i gruvan och bodde i ett av husen, mycket låg standard. Det fanns vägglös och var mycket kallt. Han arbetade för 40 öre i timmen. Man borrade i berget för hand den första tiden, enligt Ivar, och en handborrare fick 4 kr per meter han borrade. Det ska tilläggas att en mycket duktig handborrare kunde klara upp till två meter per arbetsdag.

Gruvans historia är full av hemska olyckor och slit. Allt för att så effektivt och ekonomiskt som möjligt utvinna rikedomarna. Man kan föreställa sig att både berget och människorna har lidit svårt för den effektiva förtjänsten.

#

AB Kis was only mineing sulfur in the mine for a year. It's fascinating what resources are spent only for one year, and then thrown away. City Architects in Norrköping map out to build an entire small town into the mine where the workers could live with their families. There would be a restaurant and gymnasium, telegraph and grocery store! Workhouses were built but had, according to Ivar Petterson, who worked in the mine and lived in one of the houses, very low standard. There was bugs and it was very cold. He worked for 40 cents an hour. They drilled into the rock by hand the first time, according to Ivar, and a hand drill got 4 kr per meter he drilled. It must be added to, that a very good hand-drillers could drill up to two meters per day.

The mine's history is full of terrible accidents and extreme hard work. All of that to, as efficiently and economically as possible, extracting wealth. One can imagine that both the mountain and the people have suffered greatly for the effective merit.